Košík

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ WWW.CZECHBRACELET.CZ (VOP)

Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (faktury), kdy na jedné straně je společnost THOMAS SILVERTONNI, s.r.o., IČ 01895541, DIČ CZ01895541, se sídlem Mazovská 479/8, Praha 8 Troja, 181 00, jako provozovatel internetového obchodu www.czechbracelet.cz (dále jen jako „prodávající“)  a na straně druhé je kupující.
 2. Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP, že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 3. Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.czechbracelet.cz (dále jen jako „kupující“). 
 4. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito VOP a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá účinností předchozího znění obchodních podmínek

 

Předmět smlouvy 

 1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu v souladu s VOP závazek předat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. 
 2. Předmětem objednávky může být pouze zboží z aktuální nabídky internetového obchodu www.czechbracelet.cz.
 3. V případě, že kupující objedná zboží, které již v době objednávky není součástí nabídky prodávajícího, bude kupující ze strany prodávajícího vyrozuměn. 
 4. Popis zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.czechbracelet.cz je orientační. Kupující bere na vědomí, že prodávající na základě objednávky kupujícího vyrobí pro kupujícího nové originální zboží, které může být nepatrně odlišné od zboží nabízeného na stránkách internetového obchodu www.czechbracelet.cz. 

 

Objednávka zboží

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.czechbracelet.cz jsou závazné.
 2. Objednávka musí obsahovat přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
 3. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
 4. Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. 
 5. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení nejdéle však do 48 hodin. 
 6. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději do 12 hodin od potvrzení objednávky prodávajícím.

 

Cena a platba 

 1. 1. Cena zboží se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.czechbracelet.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak. 
 2. K ceně zboží bude prodávajícím připočtena částka za přepravu zboží na místo určené kupujícím.
 3. Kupující je oprávněn zvolit způsob platby kupní ceny, a to buď dobírkou, bankovním převodem nebo platební kartou online. 
 4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou jejím připsáním na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením pracovníkovi přepravní společnosti. Kupující je oprávněn zboží převzít po úplném uhrazení jeho kupní ceny. 
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
 6. V případě, že kupující neuhradí cenu objednaného zboží dle kupní smlouvy, prodávající objednávku zruší. Kupující je však povinen uhradit náklady, které již prodávajícímu v souvislosti s plněním objednávky vznikly (náklady na výrobu, dopravu atd). 

 

Dodání a převzetí zboží, dodací lhůty

 1. Prodávající odešle kupujícímu zásilku na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to prostřednictvím dopravce, kterého kupující v objednávce zvolí. 
 2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Převzetím zboží a podpisem o převzetí zboží dopravci zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. 
 3. Kupující je povinen po převzetí zásilky zkontrolovat správnost dodaného (objednaného) zboží dle přiložené faktury a v případě nesrovnalostí ihned (buď telefonicky, nebo emailem) informovat pracovníky internetového obchodu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 4. V případě, že dodané zboží kupující nepřevezme či nevyzvedne, bude prodávajícím po vrácení zásilky vyzván k úhradě nákladů vynaložených na její zaslání a nákladů spojených s výrobou zboží.5. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, jsou objednávky expedovány nejpozději do 7 dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.

 

Možnosti dopravy zboží

 1. Kupující je oprávněn zvolit si při objednávce zboží některý z následujících způsobů jeho doručení v rámci České republiky: PPL zásilkovou službou nebo Zásilkovna.cz 
 2. V případě, že kupující je z jiného státu a vybere neodpovídající způsob dopravy, je prodávající oprávněn objednávku nepřijmout nebo změnit způsob a cenu dopravného dle svých možností a odpovídajících nákladů.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura na zakoupené zboží.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, když se zboží již nevyrábí. Pokud tato situace nastane, prodávající kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží za jiné, zrušení objednávky, apod.).
 3. Kupující je povinen uvést správnou poštovní adresu, na kterou má být zboží doručeno. 
 4. Kupující je dále povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. 
 5. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím v objednávce jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům.
 6. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popř. neustále mění své požadavky, aniž by zásilku převzal.

 

Odstoupení od kupní smlouvy 

 1. Kupující je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.czechbracelet.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. 
 2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu. 
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku VOP, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu a to na vlastní náklady. Vrácení zboží na dobírku nebude ze strany prodávajícího akceptováno, takto odeslané balíky budou automaticky odmítnuty. 
 4. Odstoupení od smlouvy provede kupující písemně na adresu sídla podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení kupní ceny. 
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku VOP má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na výrobu zboží nebo jeho znovuuvedení do prodeje) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu. 
 6. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
 7. Nepřevzetí zboží není legitimním způsobem odstoupení od kupní smlouvy. Kupující v takovém to případě akceptuje možnost prodávajícího vyžadovat náhradu škody za takto zbytečně vynaložené náklady a další náklady s tím spojené. 
 8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 9. Prodávající se povinen vrátit kupujícímu kupní cenu, případně sníženou za výše uvedených podmínek, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

 

Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace

 1. Kupujícímu je doporučeno při převzetí balíku prohlédnout zboží nebo bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li dodané zboží kupujícímu vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.czechbracelet.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat. 
 3. Reklamaci vad zboží učiní kupující podle reklamačního řádu uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.czechbracelet.cz. 
 4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo neodborným používáním zboží nebo jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom. 
 5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. 
 6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. 
 2. 2. Tyto VOP jsou platné od 1.4.2018. 

VELIKOSTI NÁRAMKŮ

Dámské velikosti

S – 16 cm
M – 17 cm
L – 18 cm
XL – 19 cm

Jedná se o vnitřní obvod náramku! Bližší informace pro spravný výběr velikosti náramku naleznete zde

Pánské velikosti

S – 17 cm
M – 18 cm
L – 19 cm
XL – 20 cm
XXL – 21 cm

Jedná se o vnitřní obvod náramku! Bližší informace pro spravný výběr velikosti náramku naleznete zde

Dětské velikosti

Délka pletené části: 12 cm

Bližší informace pro spravný výběr velikosti náramku naleznete zde

Made to fit

Náramek se můžete objednat přesně na vaši míru v našem programu Made To Fit